Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ontwikkelde websites, vormgeving, hosting, drukwerk en algemeen.

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door MediaMindz V.O.F. (hierna

“opdrachtnemer”) aangegaan met derden (hierna “opdrachtgever”).

1.2 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van opdrachtgever.

2.2 Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3 Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene

kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten, tenzij anders aangegeven.

4 Adviezen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5 Intellectuele eigendom

5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

6.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is, of in surseance is;

c. opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d. opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

6.6 Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.7 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.

6.8 Indien opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8 Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9 Ontbinding

9.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door opdrachtnemer verhindert, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10 Annuleringsregeling

10.1 In geval van annulering door de opdrachtgever worden de gemaakte uren en gemaakte kosten in rekening gebracht.

11 Garantie, Reclames, gebreken bij geleverd drukwerk

11.1 Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door opdrachtnemer geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal opdrachtnemer, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 2 maanden.

11.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (mede) bestaan uit:

– geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten

– geringe kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige opdracht,

– geringe kleurafwijkingen tussen de enkele drukvellen binnen één opdracht

– geringe snijd-en vouwtoleranties (afwijkingen van het open of gevouwen eindformaat); in het bijzonder bij magazines, boekwerken, magazines of boekwerken in de rug geniet of met oognieten evenals bestekmapjes tot 4 mm van het eindformaat, alle overige boekwerken tot 2 mm van het eindformaat, bij servetten tot 1,5 mm van het eindformaat, reclametechniek 1-2% van het eindformaat, alle andere producten tot 1 mm van het eindformaat

– geringe kleurafwijkingen tussen het binnendeel en de omslag bij magazines;

– minimale verschuiving (tot 0,3 mm) van de gedeeltelijke UV-lak, de warmtepreging of de relieflak bij het drukmotief.

11.3 De opdrachtgever dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

11.4 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering te worden aangetekend.

11.5 De opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk dan wel digitaal bij Opdrachtnemer te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op opdrachtgever.

11.6 Indien de opdrachtgever reclameert is hij verplicht opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De opdrachtnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van opdrachtgever te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

11.7 De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11.8 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

11.9 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

11.10 Voor afwijkingen in de kwaliteit van het gebruikte materiaal zijn wij slechts tot de hoogte van het orderbedrag verantwoordelijk.

12 Gebruik en misbruik van de website(s) en hosting van geleverd door opdrachtnemer

12.1 Gebruik: Indien gebruiker/koper/opdrachtgever of zijdens hem, er ingelogd wordt of anderszins interactief gebruik gemaakt wordt van de websites en/of email-adressen, zal hij (en/of zal men zijdens hem) niet:

– handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden (en de Beleidsregels);

– onjuiste of misleidende informatie verstrekken;

– handelen in strijd met enige rechten van derden;

– berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;

– virussen of andere technologie verspreiden die opdrachtnemer of de belangen of het eigendom van gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van opdrachtnemer kunnen schaden;

– de goede werking van de server verstoren of de infrastructuur geleverd door opdrachtnemer onredelijk belasten;

– enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;

– binnenhalen of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;

– maatregelen om de toegang tot de website(s) door opdrachtnemer te voorkomen of te beperken, omzeilen.

12.2 Fair use policy: De door gebruiker/koper/opdrachtgever afgenomen diensten vallen onder het regime van een door opdrachtnemer gehanteerde “Fair Use Policy” (FUP). Dit betekent, dat opdrachtnemer bij misbruik van haar diensten, zoals bijvoorbeeld bij substantiële overschrijding van het gemiddeld dataverkeer (monthly band width transfer), gerechtigd is de gebruiker/koper/opdrachtgever daarvoor financieel te belasten door middel van het extra factureren.

13 Klachten- en beroepsregeling

13.1 In geval van (vermeende) wanprestatie vindt er een gesprek plaats tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om het probleem op te lossen.

13.2 Indien dit gesprek niet tot tevredenheid verloopt kan de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk melden, binnen 1-2 weken na het eerste gesprek. Binnen 2 weken wordt de klacht schriftelijk beantwoord.

13.3 Is de klacht dan nog niet naar tevredenheid opgelost, wordt in overleg een onafhankelijk mediator benoemd. De afspraken die in de mediation gemaakt worden zijn bindend.

13.4 In laatste instantie is een gang naar de civiele rechter mogelijk.

13.5 Een klacht zal door opdrachtnemer te allen tijd vertrouwelijk worden behandeld.

14 Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

14.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

14.2b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

14. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

14. 2d De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

15 Toepasselijk recht

15.1 Nederlands recht is van toepassing.

Home » Algemene Voorwaarden